Pagrindinis meniu

 

 

Kilmės šaltiniai. Dažnai būna, kad valstietiškos kilmės lietuviui sunku sukurti kelių šimtų metų genealoginį medį.

 

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

 

Žodynėlis  ir paaiškinimai prie Pasvalio jungtuvių metrikų

Adm[odum] R[evere]nd[us] D[omi]nus - garbusis bažnyčios administratorius
Ambo - abudu
Bptm. - baptisatum est - krikštytas
Ciuitate Posuolensi - Pasvalio miestelėnai
Cum - su
D (Dnus, Dna)- dominus, domina - ponas, ponia
De - iš
Et - ir
G(M)D - generosus (magnificus) dominus – šviesusis dauggalis jo mylista ponas
Gemelli - dvyniai
Gemini - dvyniai
Ibidem - ten pat (omnes de ibidem - visi iš ten pat)
Illegithimithori - nesantuokinis
Mareschaleus Upit[ensis] - Upytės maršalka
M[atris] - motinos
Okolica - bajorkaimis
Omnes (sutrumpintai „oes”, „ones”) - visi (omnes de Szunkiszki - visi iš Šunkiškių)
Parochus Posvolensis - Pasvalio (bažnyčios) klebonas
Vexillifer Upitensis - Upytės vėliavininkas
Vidua - našlė
Villa - kaimas
______________________________________________________________

     Kad būtų truputį patogiau naudotis įrašais, suskirsčiau juos į lentelės skil­tis. Deja, neparuošiau asmenvardžių ir kaimų rodyklės, nes praktiškai tai pada­ryti itin sunku dėl nevienodo jų užrašymo. Kartais tas pats asmenvardis ar net kaimas užrašomas 4-5 ar daugiau būdų, ir tai verčia abejoti rodyklių tikslingu­mu, nors, žinoma, pirmiausia man rūpi knygos popieriaus taupymas. Lenkiškos priesagos -owa reiškia -ienę, -owna – aitę arba -ytę. Raidė L, l skaitytina kaip minkštas l‘, pvz., Paluliczia – Paliulyčia, Powilunas – Poviliū­nas, Ł, ł – kaip kietas l, pvz., Powiłonis – Povilonis, Powiłunas – Povilūnas. C, dz prieš i skaitoma kaip č, dž, pvz., Brazdzionis – Brazdžionis, Narucionis – Naručionis, junginiai sz, cz, rz kaip š, č, ž, pvz., Szłamas – Šlamas, Poce­wicz – Pacevičius, Brzostowski – Bžostovskis. Kartais vikaras būdavo bejė­gis, bandydamas užrašyti žodžius Baltramiejus, Paukštis, Šliaužis, tikiuosi, kad skaitytojas pats susigaudys. Laužtiniai skliaustai naudojami įrašant aki­vaizdžiai trūkstamas raides, klaustukas ar daugtaškis rodo ko nors trūkstant ar abejonę, atsiradusią dėl originalo išblukimo ar raštininko taisymo.

     Ant knygos viršelio vėlesniais laikais užrašyta: „Księga metryk Chrzes­tnych Koscioła Paraf. Poswolskiego od 1697 Januar. 20 aż do 1703 8bra 27 zawiera numerow 1234 akart 63. Druga księga adpułowy Ślubne od 1697 Ja­nuar. 20 aż do 1729 Januar. 9 zawiera wsobie numerów 751 akart 44. Numer Księg 1.”, o tai galėtų reikšti, jog tai „Pasvalio parapijos bažnyčios Krikšto metrikų knyga nuo 1697 metų sausio 20 d. iki 1703 m., apimanti 63 lapus su 1234 įrašais. Kita knyga, [rašyta] nuo vidurio, Jungtuvių, nuo 1697 m. sausio 20 d. iki 1729 m. sausio 9 d., apima 44 lapus su 751 įrašu. Knygos numeris 1”. Tiesą sakant, raštininkas nepastebėjo, kad suklysta numeruojant, taigi, tu­rėtų būti „apimanti 63 lapus su 1253 įrašais” (žr. originalo p. 50).

     Jungtuvių knygos įrašai daryti pagal tokią schemą: „Die 20. Ianuarij Contraxerunt Matrimonium Symon Ieraszunas de Naris cum Marianna Krys­ciucia de Titkanis Testes D[omi]nus Stanislaus Towianski de Podzis Stepha­nus Czesnonis de Naris”, t.y. sausio 20 d. susituokė Simonas Jarašūnas iš No­rių kaimo su Marijona Kriščiūčia iš Titkonių; liudininkai - jo ponas Stanislo­vas Taujanskis iš Puodžių ir Steponas Česnonis iš Norių”, o pati knyga (t.y. Jungtuvių įrašų dalis) pradedama taip: „METRICA COPULATORUM SIVE Matrimonium contractorum sit Nomen Domini Benedictum Anno Domini 1697 Die 13 Ianuarij Procurata ab Admdo Rndo Dno Stanislao Puczynski commendario Posvolensis Na część y na Chwałę Bogu Wszechmogącemu W Troycy Swiętey Iedynemu, y Niepokaianie Poczętey Boga Rodzice Pannie y wszytkim Swiętym Bożym osobliwie grzeszney duszy moiey Patronom”.

Algimantas Krinčinas