Pagrindinis meniu

 

 

Kilmës ðaltiniai. Daþnai bûna, kad valstietiðkos kilmës lietuviui sunku sukurti keliø ðimtø metø genealoginá medá.

 

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

 

Kupiškio seniūnijos 1798 m. - fotografavo Artûras Ðlapelis

LGHD VA Palangos inventorius- 1756 (djvu) - fotografavo Sigita Gasparavièienë

Pienionių seniūnijos Anykščių rajone inventorius  1 dalis,1798 m.

Pienionių seniūnijos Anykščių rajone inventorius  2 dalis, 1798 m.

Ukmergės apskrities seniûnijų 1765 m. inventoriai fotografavo Artûras Šlapelis